Sunday, June 19, 2022


 മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കങ്ങൾ

""""""""""""""""""""""""""""""""""

മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കങ്ങൾ

പുറത്തെത്തിത്തിമിർക്കുമ്പോൾ

പെരുക്കുന്നെന്നുടൽത്താളം

നനഞ്ഞാലും ശമിക്കില്ല


തിളക്കുന്നെന്നകക്കാമ്പിൽ

ഒഴുക്കേണം പുഴയൊന്നായ്

തണുക്കുമ്പോൾ മനശ്ശാന്തി

തനിച്ചപ്പോളണഞ്ഞീടാം


ചെറുപ്പത്തീലലട്ടില്ലാ

ചെറുക്കാനങ്ങാരുമില്ലാ

വളർന്നങ്ങു വരുമ്പോഴോ

വിരുന്നെത്തും വിശേഷങ്ങൾ


കൊടുങ്കാറ്റുവരുമ്പോഴും

മഴപ്പെയ്തു,മതിന്നൊപ്പം

വരുമെന്ന സമാധാനം

മനസ്സിൽത്തെളിഞ്ഞിടട്ടേ!


(വിജയകുമാർ മിത്രാക്കമഠം)

Tuesday, December 3, 2019

മാംസഭോജികൾ
*മാംസഭോജികൾ*
================

മണ്ണുതിന്നുന്ന കൈശോരവേഷമേ
മന്നിലെന്തിന്നു വന്നൂ മഹാമതേ
കംസഭാവത്തിലേറുന്ന മാതുലർ
കണ്ടുവോ  നിന്നെയെങ്കിൽ ഭയക്കണം

മായകൾ കാട്ടി നിന്നേ വധിച്ചിടാൻ
മാനുഷർ വേഷമെത്തീടുമിപ്പൊഴും
കണ്ടതല്ലാ വിഷം ചീറ്റിടുന്നതീ
കുണ്ടിനുള്ളിലൊളിച്ചീടുമെപ്പൊഴും

മാടതല്ലിതു, മാംസം ഭുജിക്കുവോർ
മണ്ണുതിന്നും കിടാങ്ങളെ തിന്നുവോർ
മണ്ണിലങ്ങോളമിങ്ങോളമായിരം
കണ്ണുമായീ നടക്കുന്നതോർക്കണം.

അന്തിയാകല്ലെയെന്നൂ ഭജിപ്പവർ
അമ്മയല്ലാതെയാരെന്നതോർത്തിടൂ
എന്തുചെയ്യേണമെന്നങ്ങു തേങ്ങുവോർ
സന്തതിക്കായി  കേഴില്ലൊരിക്കലും

മദ്യമുണ്ടങ്ങു മാനം തൊടുന്നവർ
മാറ്റുരക്കുന്നു പേക്കോലമാകുവാൻ
മക്കളാരെന്നറിഞ്ഞീടുമെങ്കിലും
മദ്യഘോഷങ്ങളമ്മക്കുമേലെയും

പെണ്ണെനിക്കു പിറക്കല്ലെയെന്നവൾ
വിണ്ണിലേക്കൊന്നു നോക്കിച്ചൊല്ലീടുകിൽ
എണ്ണിയാലൊടുങ്ങീടാത്ത മാനുഷർ
മണ്ണിലന്നങ്ങൊടുങ്ങീടുമപ്പൊഴേ.
(വൃത്തം : സർപ്പിണി)

- വിജയകുമാർ മിത്രാക്കമഠം

Tuesday, February 26, 2019


ഇരുപത്തിയൊന്നു നിമിഷത്തിലിത്ര മരണം വിതച്ച ഭടരേ
ഇരുപത്തിനാലിലൊരു നാഴികയ്ക്കു ഭരണം പിടിച്ചു വരുമോ
അറിയാത്ത കുഞ്ഞു ചൊറിയു മ്പൊഴെങ്കിലറിയുന്നുവെന്നു കരുതീ
"ട്ടുറി"പോലെയങ്ങു സുഖമായി നിദ്രയരുതേ സശക്ത ഭടരേ
(തടിനി)

Thursday, July 26, 2018


സോമാലിയയ്ക്കിനിയുമെത്രയതാണു ദൂരം
സോപാനമേറിയവരൊക്കെയറിഞ്ഞിടുന്നോ?
മൂക്കിന്നുതാഴെ മരണം പശിയാലെവന്നാ-
ലാർക്കാണു ചേതമിനിയെന്നതറിഞ്ഞിടേണം

(വസന്തതിലകം)

Thursday, March 2, 2017

ഇനിയെന്നുമെന്നും തുണയേകിടേണം
തിരുവല്ലഭേശാ ഭുവനത്രയീശാ
തിരുപാദമെന്നും കണികണ്ടിടാനായ്‌
അതിരാവിലേ ഞാനണയുന്നു ദേവ
ഇനിയെന്നുമെന്നും തുണയേകിടേണം

തിരുവുത്സവാര്‍ത്ഥം കൊടിയേറിയല്ലോ
ഇനിയുള്ള നാളില്‍ പൊടിപൂരമല്ലോ
മുറിയാതെയെന്നും തവഭക്തരെത്തും
ഇനിയെന്നുമെന്നും തുണയേകിടേണം

തുകലാസുരന്നേ ഒഴിവാക്കി നാടിൻ
പരിരക്ഷ ചെയ്തോരതിദിവ്യമൂര്‍ത്തേ
തിരുചക്രധാരീ! തിരുനാമമോതാം
ഇനിയെന്നുമെന്നും തുണയേകിടേണം

വൃത്തം : കോകരതം
രചന : വിജയകുമാർ മിത്രാക്കമഠം